Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. M. Skłodowskiej - Curie 10
41-800 Zabrze
(32) 37 32 381 / (31) 271 63 35
Email: chirurgia@sum.edu.pl

Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN ZAJĘĆ

dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

obowiązujący w Katedrze i Oddziale Klinicznym
Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej

w roku akademickim 2019/2020

 

 

 1. 1.      Podczas wszystkich zajęć student zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – załącznik nr 1 zgodnie z Uchwałą Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r., w tym zasad etyki i deontologii, odnoszenia się z szacunkiem do chorych i zachowania w tajemnicy dotyczących ich informacji objętych tajemnicą zawodową oraz do poszanowania godności każdego człowieka, w tym osoby zmarłej.

 

 1. 2.      Zajęcia dydaktyczne w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej odbywają się zgodnie z Regulaminem Studiów oraz z harmonogramem wyznaczonym przez Dziekana dla danego przedmiotu. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

 

 1. 3.      Ćwiczenia odbywają się w odzieży ochronnej; w przypadku zajęć związanych z badaniem krwi i płynów ustrojowych obowiązuje używanie rękawiczek ochronnych. Studenci odpowiadają materialnie za sprzęt dydaktyczny powierzony im na czas ćwiczeń. Zauważone usterki lub braki należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej zajęcia. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.

 

 1. 4.      Zaliczenie ćwiczeń i seminariów uzyskuje student, który wykazał się przygotowaniem merytorycznym do prowadzonych zajęć na podstawie podręczników wykazanych w module kształcenia oraz uzyskał pozytywne oceny z poszczególnych zajęć. Student, który nie wykazał się należytym przygotowaniem teoretycznym do ćwiczeń/seminariów jest zobowiązany do uzyskania zaliczenia wymaganego materiału u osoby prowadzącej zajęcia po indywidualnym ustaleniu terminu, a następnie do praktycznego odrobienia tych zajęć z inną grupą bądź w tygodniu zajęć uzupełniających na koniec semestru.

 

 1. 5.      Student, który nie może uczestniczyć z przyczyn losowych/zdrowotnych w zajęciach dydaktycznych zgodnie z planem studiów jest zobowiązany do odrobienia zajęć z inną grupą ćwiczeniową po wcześniejszym ustaleniu terminu odrabiania zajęć z kierownikiem jednostki lub kierownikiem ćwiczeń.

 

 1. 6.      W okresie odbywania zajęć dydaktycznych w jednostce student ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji, w zakresie i trybie uzgodnionym każdorazowo z kierownikiem ćwiczeń.

 

 1. 7.      Termin odrabiania zajęć lub konsultacje z nauczycielem akademickim należy ustalić osobiście w  sekretariacie kliniki lub drogą elektroniczną na adres: chirurgia@sum.edu.pl .

 

 1. 8.      Nieobecności studenta na ćwiczeniach wynikające z: a) uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, b) oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz, c) działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki oraz d) uczestnictwa w egzaminie w trakcie sesji poprawkowej są usprawiedliwiane, bez konieczności ich odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ.

 

 1. 9.      Zaliczenie końcowe uzyskuje student, który zaliczył wszystkie przewidziane harmonogramem dla danego przedmiotu formy zajęć dydaktycznych.

 

 1. 10.  W przypadku, gdy dany przedmiot kończy się egzaminem - egzamin nadzorowany jest przez  koordynatora danego przedmiotu wyznaczonego przez Dziekana. Zasady przeprowadzania egzaminów oraz ich oceny określa zarządzenie Nr 168/2018 z dnia 26.10.2017 z późn. zm. Rektora SUM.

 

 1. 11.  W czasie seminariów, zaliczeń i egzaminów studentów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania urządzeń elektronicznych.

 

 1. 12.  Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów SUM w Katowicach przy zaliczeniu na ocenę i egzaminach:

 

OCENA

SŁOWNIE

5

bardzo dobry

4,5

ponad dobry

4

dobry

3,5

dość dobry

3

dostateczny

2

niedostateczny

 

KRYTERIA OCENIANIA:

 1. Ocena bardzo dobra (5) student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu bardzo dobrym
 2. Ocena ponad dobra (4,5) student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu ponad dobrym
 3. Ocena dobra(4) student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dobrym
 4. Ocena dość dobra (3,5) student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dość dobrym
 5. Ocena dostateczna (3) student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się  i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dostatecznym

Zaliczanie – student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się  i potrafi je        zastosować w praktyce.

 

 1. 13.  Na terenie szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

 

 1. 14.  Studentów obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu oraz jego ścisłe przestrzeganie.