WL - Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. M. Skłodowskiej - Curie 10
41-800 Zabrze
(32) 37 32 381 / (31) 271 63 35
Email: chirurgia@sum.edu.pl

Regulamin

REGULAMIN

 

REGULAMIN

DLA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCY W KATEDRZE I ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII OGÓLNEJ, BARIATRYCZNEJ I MEDYCYNY RATUNKOWEJ W ZABRZU

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 Z PRZEDMIOTÓW WEDŁUG HARMONOGRAMU:

 

Zajęcia dydaktyczne w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odbywają się zgodnie z Regulaminem Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (zgodnie z Uchwałą Senatu SUM  nr 42/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.).                                                                                                                                          

 

Postanowienia zawarte w Regulaminie Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego są obowiązujące w stosunku do każdego studenta i w związku z tym mają charakter nadrzędny wobec Regulaminu Studiów w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według harmonogramu, zgodnie z listą dziekańską studentów Kierunku Lekarskiego, Kierunku Lekarsko-Dentystycznego, Kierunku Ratownictwa Medycznego.

 

Zajęcia dydaktyczne obejmują ćwiczenia, seminaria oraz wykłady zgodnie z programem studiów oraz ćwiczenia na fantomach do resuscytacji, na Bloku Operacyjnym, w Pracowni Endoskopowej, Pracowni Ultrasonograficznej i w Oddziale Klinicznym i Poradni Chirurgicznej.

 Wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzą pracownicy naukowi jednostki według podanego harmonogramu.

 

Studenci zobowiązani są do przygotowania się na bieżąco z zakresu tematów przewidzianych w programie seminariów i ćwiczeń. Zaliczenia seminariów i ćwiczeń dokonuje adiunkt lub asystent prowadzących grupę na podstawie sprawdzianu ustnego lub pisemnego, obecności studenta i jego aktywności  na zajęciach. W przypadku nie zaliczenia tematu seminaryjnego lub ćwiczeń studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia w terminie zgodnym z planem zajęć po uzyskaniu zgody kierownika ćwiczeń.

 

Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność studenta na wszystkich seminariach i ćwiczeniach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym, zajęcia należy odrobić w terminie zgodnym z planem zajęć uzgodnionym z kierownikiem ćwiczeń.

 

Warunkiem uzyskania końcowego zaliczenia z  przedmiotów wg harmonogramu na rok akademicki 2018/2019  jest zaliczenie wszystkich seminariów i ćwiczeń.

Nieobecności studenta na zajęciach wynikające z :

  • uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni,
  • oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz,
  • działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ. Student, który nie uczestniczy w zajęciach z przyczyn wskazanych wyżej, powinien mieć możliwość przystąpienia do zaliczenia/egzaminu w terminie uzgodnionym z kierownikiem ćwiczeń.

Egzaminy/zaliczenia testowe będą odbywać się według zasad określonych w Zarządzeniu nr 75/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Przy Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu działa Koło Naukowe Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Koło skupia studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej.

 

W okresie odbywania zajęć dydaktycznych w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej student ma prawo   do udziału w procesie oceny jakości kształcenia realizowanego w tej Katedrze.

 

W okresie obywania zajęć dydaktycznych w jednostce student ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji, w zakresie i trybie uzgodnionym każdorazowo z kierownikiem ćwiczeń.

 

Studentów obowiązuje przestrzeganie zasad etyki i tajemnicy lekarskiej.

 

Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.Studentów obowiązuje na ćwiczeniach ubiór i obuwie ochronne oraz chusta foliowa  do  ćwiczeń  na fantomach.

 

Studentów obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu oraz jego ścisłe przestrzeganie.

 

Regulamin Chirurgia ogólna